Norica

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

Veljavnost: od 01.07.2022 dalje do preklica

I. Veljavnost splošnih pogojev prodaje

Ti Splošni pogoji prodaje (v nadaljevanju SPP) veljajo za vse poslovne transakcije med družbami M SORA d.d. PE Norica ali katerokoli drugo (hčerinsko) družbo iz skupine Norica Group (v nadaljevanju prodajalec) in naročnikom blaga in storitev (v nadaljevanju kupec). SPP so sestavni del vseh poslov med prodajalcem in kupcem (v nadaljevanju stranki) in imajo izključno veljavo, uporabljajo se tudi v primeru, da niso izrecno navedeni v pogodbi. Spremembe SPP veljajo le, če so dogovorjene v pisni obliki. Predvsem, a ne izključno, morata stranki obveščati druga drugo o spremembi naslova, davčni registraciji in o ostalih relevantnih zadevah vezanih na naravo posla. Kakršnikoli pogoji kupca, ki nasprotujejo tem SPP ali dopolnjujejo te SPP ne veljajo in ne postanejo del pogodbe, razen v primeru, če se prodajalec v pisni obliki strinja z njihovo veljavnostjo.

II. Obseg in veljavnost ponudbe

Ponudba vsebuje: opis blaga ali storitve, količino in ceno na enoto, skupni znesek, plačilne pogoje, rok dobave in način izročitve blaga. Rok veljavnosti ponudbe je naveden na ponudbi in je praviloma 1 delovni dan. Ponudba velja za sprejeto, ko prodajalec prejme kupčevo pisno potrditev ponudbe ali poslano naročilnico ali avansno plačilo pred iztekom navedenega roka. S potrditvijo ponudbe oz. poslano naročilnico oz. avansnim plačilom se kupec strinja s SPP.

III. Naročila kupca

Vsa obvestila glede prodaje ali izvedbe storitev lahko stranki izmenjata v pisni obliki, ustno ali telefonsko. Ustni dogovor je obvezujoč le, če je obojestransko potrjen tudi pismeno. Naročilo mora vsebovati zlasti: navedbo firme in sedeža kot je vpisana v sodnem registru, davčno številko kupca in TRR, nazive in količine naročenega blaga, željeni dobavni rok, način odpreme in druge podatke, ki jih potrebuje prodajalec za pravilno in nemoteno izvedbo posla.

Ko prodajalec naročilo potrdi, kupec ne more odstopiti od svojega naročila brez predhodnega soglasja prodajalca. V nasprotnem primeru odgovarja za povzročeno škodo. Če prodajalec v celoti ali delno ni akceptiral naročila in je predlagal dopolnitve naročila, se šteje, da je naročilo zavrnil in podal svojo ponudbo. Taka ponudba je zavezujoča za prodajalca, če jo kupec pismeno potrdi v roku 8 dni od dneva prejema ponudbe. Ob morebitnem vračilu blaga prodajalec zaračuna kupcu stroške vračila 20% vrednosti blaga.

IV. Cene

Za posamični prodajni posel veljajo cene, navedene na ponudbi. Cena blaga ne vključuje stroškov dostave, razreza, certifikatov, posebnega pakiranja, palet, davka na dodano vrednost, … Ti stroški se zaračunajo po veljavnem ceniku prodajalca in so posebej opredeljeni v ponudbi. Če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, velja, da te stroške nosi kupec. DDV in druge obvezne dajatve v Sloveniji in tujini, se na računu navedejo ločeno, in sicer v zneskih, ki veljajo na dan izdaje računa. Kupec mora plačati prodajalcu dobavljeno blago po dogovorjeni ceni, oziroma po ceni, ki velja v času naročila po veljavnem ceniku prodajalca. Šteje se, da kupec v času izstavitve svojega naročila soglaša s cenami prodajalca, razen v primeru, ko kupec v naročilu navede » cena po dogovoru«. Na zahtevo kupca je prodajalec dolžan kupcu izročiti cenik, ki velja v času naročila. Za naročila blaga manjše vrednosti od 30,00 EUR se zaračunava administrativni dodatek v znesku 3,00 EUR.

V. Prevzem blaga in reklamacije

Kupec je dolžan opraviti količinski in kakovostni prevzem. Morebitne očitne napake glede kvalitete blaga je kupec dolžan reklamirati najkasneje v roku 8 dni od datuma prevzema blaga. Ugovore glede kvalitete blaga, ki jih je kupec sporočil prodajalcu ustno oz. po telefonu, mora kupec takoj potrditi s priporočenim pismom, faksom ali elektronski pošti. Reklamacija se ugotovi z zapisnikom, ki ga podpišeta pogodbeni stranki oz. njuni predstavniki. Določba prejšnjega odstavka velja smiselno tudi glede količinskega prevzema. V primeru, ko sta pri prevzemu blaga prisotni obe stranki oz. njuna predstavnika, velja, da mora kupec morebitni manjko blaga grajati takoj ob prevzemu blaga; reklamacija se ugotovi z zapisnikom, ki ga podpišeta pogodbeni stranki oz. njuni predstavniki.

Morebitne skrite napake glede kvalitete blaga je kupec dolžan reklamirati najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je opazil napako Glede notikacije napak in načina ugotavljanja reklamacije veljajo določbe 2. odstavka te točke.

VII. Fakturiranje blaga in plačilni pogoji

Prodajalec fakturira kupcu prevzeto blago sproti. Kupec je dolžan plačati blago po predračunu ali v dogovorjenem roku po prejemu blaga. Stranki se dogovorita, da kupec poravna ali zavaruje svojo finančno obveznost do prodajalca z običajnimi načini plačila: virmansko plačilo, kompenzacije, verižne kompenzacijami, cesije, asignacije oz. prevzem dolga.

Prav tako si prodajalec pridržuje pravico da kupcu ne izroči tehnične dokumentacije, dokler plačilo ni v celoti izvršeno, ali ima kupec do prodajalca neporavnane zapadle obveznosti iz drugih poslov. Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti prodajne pogoje v primeru, da ima kupec neporavnane zapadle obveznosti do prodajalca.

Kupec je dolžan ob plačilu specificirati račune, ki jih plačuje. Če navedena specifikacija ni dana, prodajalec zapira kupčeve obveznosti po vrstnem redu, kot ga določa 287. čl. in 288. čl. OZ in o tem obvesti kupca. Od dneva zapadlosti do plačila zaračunava prodajalec zakonske zamudne obresti. Kupec je dolžan zamudne obresti poravnati v osmih (8) dneh po izstavitvi obračuna.

VIII. Pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico nad dobavljenim blagom do plačila celotne kupnine; tudi v primeru stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave kupca. Prodajalec si lahko za znesek neporavnanih obveznosti izbere za poravnavo plačila drugo blago po lastni izbiri, ki je last kupca. Prodajalec in kupec se dogovorita, da ima prodajalec za blago do dokončnega poplačila s strani kupca status izločitvenega upnika.

V primeru, da kupec v roku, ki je določen v pismenem opominu prodajalca ne plača dobavljenega blaga, ima prodajalec pravico zahtevati, da mu kupec v roku 5 dni vrne neplačano blago oz. da mu po izbiri prodajalca izroči drugo blago ali sredstva, ki so v lasti kupca.

IX. Poslovna tajnost in reševanje sporov

Pogodbeni stranki bosta dogovorjene elemente pogodbe smatrala kot poslovno tajnost M Sora PE Norica ali druga hčerinska družba iz skupine Norica Group je vedno upravičena do popravljanja očitnih napak pri tipkanju in računanju na prodajnih dokumentih. Prenos kupčevih pravic in obveznosti do prodajalca je mogoč samo s prodajalčevim pisnim soglasjem. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.

Vsakršna sprememba ali dopolnitev teh SPP je veljavna le v pisni obliki. V primeru, da eno ali več določil teh SPP postane neveljavnih ali neizvršljivih, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. V primeru spora glede interpretacije ali izvedbe teh SPP ali drugih individualnih dogovorov, prevlada slovenska verzija. Vsa morebitna nesoglasja in spore iz poslovnega razmerja bosta prodajalec in kupec reševala sporazumno, po mirni poti. V kolikor spora ne bosta mogla rešiti sporazumno, je pristojno sodišče po sedežu prodajalca. Morebitni spori se presojajo v skladu s slovenskim pravom. Vsa vprašanja glede poslovnega razmerja med strankama, ki niso opredeljena v teh SPP, se presojajo po splošnih pravilih slovenskega civilnega prava. Ti Splošni pogoji prodaje začnejo veljati 01.07.2022.


NAZAJ NA HOME